Integritetspolicy och om Grythyttan Vintage Selection

Denna integritetspolicy beskriver hur Grythyttan Vintage Selection AB, org.nr 559166–1482, och dess nederländska dotterbolag Grythyttan Vintage Selection BV, org.nr 502081–2706, (”GVS” eller ”vi”) samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. GVS är måna om att skydda dina personuppgifter och om vi ber dig om personuppgifter kan du vara säker på att sådan information bara används i enlighet med vad som anges i denna integritetspolicy. Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till GVS vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter. Det är viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte köpa våra produkter eller använda våra tjänster.

GVS BV agerar i egenskap av personuppgiftsansvarig för all GVS behandling av dina personuppgifter. Från tid till annan och på uppdrag av GVS BV kan även GVS AB komma att behandla dina personuppgifter. GVS AB agerar då i egenskap av personuppgiftsbiträde till GVS BV. Köp av våra produkter sker direkt från GVS BV, som tillsammans med vår transportleverantör ansvarar för transporten i Sverige fram till överlämning till dig som kund. GVS BV hanterar all kundkontakt för GVS räkning och kan nås på de kontaktuppgifter som anges nedan.

GVS följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och sådan annan reglering som implementerar EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG, EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler. Vi använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

I samband med registrering som medlem hos oss, vid köp av våra produkter och tjänster, kontakt med vår kundtjänst eller genom vår webbplats samt om du deltar i kampanjer via till exempel e-post eller sociala medier kan du komma att ombes att lämna information om dig själv som anses utgöra personuppgifter. Detta kan omfatta:

namn, personnummer och kontaktinformation;

leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar för köp eller leverans av en produkt eller tjänst;

demografisk information som till exempel postnummer, val och intressen;

annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser och/eller erbjudanden; eller

annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via våra webbplatser.

Komplettering genom inhämtning av information från och samkörning med andra privata och offentliga register vid till exempel uppdatering av adressuppgifter kan komma att ske.

Angående insamling av information via cookies hänvisar vi till vår Cookie-policy.

Laglig grund

Om du har beställt en produkt eller tjänst har du ingått ett avtal med GVS och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera din beställning samt för att kunna leverera den produkt eller tjänst du har beställt. Utöver att behandla dina personuppgifter för att fullgöra köpet av produkter eller tjänster kan GVS komma att använda dina personuppgifter för andra ändamål och med stöd av andra rättsliga grunder, vilka anges nedan.

Samtycke: Baserat på det samtycke som kan lämnas i samband med köp av produkter eller tjänster och vid registrering som medlem hos oss sammanställer GVS information om våra kunder och deras köpvanor och intressen för att kunna profilera kunderna i olika kategorier. Syftet är att genom sådan profilering kunna erbjuda kunderna relevant och anpassad information och marknadsföring från GVS.

Berättigat intresse: För att vi ska kunna tillhandahålla, utveckla och förbättra våra produkter och tjänster samt för att öka vår konkurrenskraft behandlar vi dina personuppgifter även i vissa andra fall, exempelvis för direktmarknadsföring.

Rättslig skyldighet: Vi sparar, men behandlar inte i övrigt, dina personuppgifter för att uppfylla våra åtaganden enligt gällande alkohol-, skatte- och bokföringslagstiftning.

Syfte med användning av personuppgifter

Vårt syfte med behandling av personuppgifter är att skapa och administrera ditt konto, bearbeta och hantera dina beställningar av produkter, ge dig tillgång till information och marknadsföring, hantera vår relation med dig som kund samt anpassa, mäta och förbättra våra tjänster, innehåll och annonser.

Om du inte aktivt tackar nej kan vi komma att kontakta dig, antingen via e-post, post, telefon, sms eller sociala medier, för att informera dig om våra produkter och tjänster samt för att skicka direktreklam, tjänsteuppdateringar och erbjudanden som vi tror att du kan ha glädje av. 

Vi genomför inte någon analys av ditt kundbeteende (profilering). Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för dennes marknadsföringsändamål.

För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss, men kan också komma att lämnas ut till och behandlas av våra koncernbolag, våra auktoriserade serviceleverantörer och samarbetspartners för behandling på uppdrag av oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att uppfylla rättsliga skyldigheter och kan överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet eller krävs enligt lag.

Lagring av personuppgifter

GVS vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande rätt och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder.

Kund: Om du har registrerat dig för någon av GVS digitala tjänster sparas dina personuppgifter till dess att du avslutar din prenumeration eller avregistrerar dig från våra tjänster, men senast tre år efter ditt senaste köp. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.

Fullgörelse av avtal: Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av prenumerationer samt varor och tjänster sparas så länge som krävs för att GVS ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar bl.a. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.

Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.

Berättigat intresse: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till tre år efter avslutad kundrelation, såvida du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

Rättslig skyldighet: Vi sparar, men behandlar inte i övrigt, de personuppgifter som utgör deklarationsunderlag till skattemyndigheten i Nederländerna respektive Sverige med anledning av gällande alkohol-, skatte- och bokföringslagstiftning i sju år efter avslutad kundrelation.

Överföring av personuppgifter

Information om våra kunder är en viktig del av GVS verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast information i enlighet med vad som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

GVS kan komma att komplettera dina personuppgifter med ytterligare information genom inhämtning av information från andra privata och offentliga register, exempelvis Statens personadressregister (SPAR), Bisnode Sverige AB mm. Genom sådan samkörning kan berikning och uppdatering av dina personuppgifter komma att ske.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att GVS ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till skattemyndigheten och andra relevanta myndigheter i Nederländerna respektive Sverige när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Sådana överföringar som anges ovan kan göras till bolag inom och utom EU och EES (dvs. alla EU:s medlemsstater samt Island, Norge och Lichtenstein). Oaktat om vi överför dina personuppgifter till mottagare inom eller utanför EU och EES vidtar vi alltid alla rimliga åtgärder, i syfte att säkerställa en adekvat skyddsnivå, för överföringen och behandlingen av dina personuppgifter.

 

Cookies

För information om användningen av cookies på vår webbplats, se vår Cookie-policy.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar online, om du har ett konto på någon av våra webbplatser, eller genom att kontakta kundservice enligt nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta kundservice. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Återkallelse av samtycke och avslutande av medlemskonto

Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du kontakta kundservice eller, vid direktreklam via e-post, avsäga dig framtida utskick genom en länk i det aktuella utskicket.

På din begäran kan vi avsluta ditt medlemskonto och så snart som möjligt radera eller anonymisera dina personuppgifter. Radering av uppgifter kommer att ske i enlighet med tillämplig lag och denna integritetspolicy. Vi kan även komma att stänga eller inaktivera konton som inte används.

Kontakt

Om du vill kontakta oss med anledning av denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att göra så på sverige@gvsbv.com, +31 6 1234 0165 eller på följande adress:

Grythyttan Vintage Selection BV

Ovenbouwershoek 3

7328 JH Apeldoorn

Nederländerna